Scroll down

Alternate Text

Projecten

Het werken in nationale en internationale programma's en projecten is van groot belang voor het versterken van kinderrechten in Nederland en daarbuiten. Veel kinderrechtenschendingen kunnen alleen aangepakt worden wanneer er wordt samengewerkt met partners in binnen- en buitenland.

Lost in Europe: vermiste vluchtelingenkinderen

Wereldwijd verdwijnen duizenden kinderen op de vlucht. Zeker is dat een deel van deze kinderen in handen valt van criminele netwerken en mensenhandelaren. Defence for Children zet zich samen met het internationale collectief Lost in Europe in voor deze kinderen.

Lees meer

Bescherming slachtoffers kinderhandel in strafrechtelijke procedures

Van 2014 - 2018 zijn er 1.050 minderjarige slachtoffers van mensenhandel gemeld. Hiervan is driekwart meisje en slachtoffer van seksuele uitbuiting. Zij durven vaak geen aangifte te doen, omdat ze bang zijn om tijdens de strafrechtelijke procedure te worden geconfronteerd met de dader. 

Lees meer

We are family

Voor een kind dat uit huis geplaatst wordt, is het belangrijk om samen met broers en zussen in een pleeggezin of gezinshuis geplaatst te worden. Broers en zussen kunnen doorgaans veel steun aan elkaar hebben en samenplaatsing zorgt ervoor dat de familieband zoveel mogelijk intact blijft.

Lees meer

Kinderbescherming in Oekraïne, Georgië, Albanië en Kosovo

In Oekraïne, Georgië, Albanië en Kosovo worden de rechten van minderjarige verdachten en veroordeelden onvoldoende beschermd. Met het maatschappelijk middenveld zetten overheden zich in om naleving van het VN-Kinderrechtenverdrag en andere internationale instrumenten te verbeteren. 

Lees meer

Alert Actors Report

Europeanen zijn actieve reizigers. In de afgelopen 25 jaar steeg bijvoorbeeld het aantal vakanties vanuit Nederland naar het buitenland met maar liefst 68 procent. Met de groei van toerisme wordt seksuele uitbuiting van kinderen in toerisme helaas ook een steeds groter probleem.

Lees meer

Terminologierichtlijnen seksuele uitbuiting kinderen

Woorden zijn belangrijk. Inconsistent taalgebruik kan leiden tot inconsistente wetten en beleidsreacties. Het ontbreken van een gemeenschappelijke taal ondermijnt wereldwijde inspanningen om kinderen te beschermen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik.

Lees meer

Mulock Houwer-lezing: aandacht voor jeugdzorg

De jaarlijkse lezing ontleent zijn naam aan Mulock Houwer en werpt vragen op die voor kinderen belangrijk zijn, zoals: moet je kinderen wel uit huis plaatsen? Verdient een pleeggezin niet de voorkeur boven een instelling? Als een kind in een instelling opgroeit, moeten ouders en kinderen dan niet betrokken worden bij de zorg en de opvoeding?

Lees Meer

Jaap Doek Kinderrechtenscriptieprijs

De Jaap Doek Kinderrechtenscriptieprijs is een jaarlijkse scriptieprijs voor de beste scriptie op het terrein van kinderrechten. Defence for Children en de afdeling Jeugdrecht van de Universiteit Leiden reiken sinds 2012 jaarlijks de Jaap Doek Kinderrechtenscriptieprijs uit.

Lees Meer

Building Back Better

Wereldwijd zijn zo’n 2 miljoen kinderen slachtoffer van seksuele uitbuiting. Via het Building Back Better-programma  ondersteunen we meer dan 100.000 mensen en 1.000 organisaties in 12 landen in Azië en Latijns-Amerika. We maken samen een vuist in lobby om beleid te veranderen en een duurzaam verschil te maken voor kinderen. 

LEES MEER

Jaarlijkse wedstrijd aanpak seksuele uitbuiting ROC’s toerisme

Studenten die een toeristische opleiding doen, zijn de toekomstige oren en ogen bij het herkennen en bestrijden van seksuele uitbuiting van kinderen in de toerisme. Om kinderen te beschermen tegen kindersekstoerisme worden op alle toeristische opleidingen (MBO, HBO en universiteit) gastlessen verzorgd.

Lees Meer

Veilige haven voor kinderen op de vlucht

Defence for Children start op vijf locaties in Griekenland en Italië een Kinderrechtenhelpdesk. Met de helpdesk biedt de kinderrechtenorganisatie juridische hulp aan individuele kinderen. Daarnaast spreekt Defence for Children de nationale overheden aan op hun verantwoordelijkheid.

LEES MEER

She Leads: meisjes en jonge vrouwen nemen het voortouw

She Leads is een initiatief voor en door meisjes en jonge vrouwen, omdat zij het recht hebben voor zichzelf te spreken en beslissen. Het programma is een samenwerking tussen Plan International Nederland, Defence for Children - ECPAT Nederland, African Women's Development and Communication Network (FEMNET) en Terre des Hommes Nederland, in strategisch partnerschap met het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken.

LEES MEER

Straftoemeting daders van seksuele uitbuiting van kinderen

Voor het delict mensenhandel en seksuele uitbuiting geldt de minderjarigheid van het slachtoffer als een strafverzwarende omstandigheid. Hiermee wil de wetgever minderjarigen extra beschermen. Echter, Defence for Children-ECPAT krijgt de indruk dat de straffen niet in verhouding staan tot de gevolgen van de uitbuiting voor het slachtoffer.

Lees meer

Ieder kind heeft recht op inclusief onderwijs

Op grond van het VN-Kinderrechtenverdrag en het VN-Mensenrechtenverdrag Handicap heeft ieder kind recht op onderwijs in een inclusief onderwijssysteem. Daarnaast dient het onderwijs onder meer gericht te zijn op de zo volledig mogelijke ontplooiing van de persoonlijkheid, talenten en de geestelijke en lichamelijke vermogens van elk kind. 

Lees meer

FOCUS on my needs: working together for children in criminal proceedings

Minderjarige slachtoffers en verdachten hebben recht op een individuele beoordeling in een zo vroeg mogelijk stadium binnen het strafproces, waarbij rekening wordt gehouden met hun leeftijd en hun persoonlijke omstandigheden. 

Lees meer

Hotels en vakantieparken tegen seksuele uitbuiting

Met dit project maken we personeel van hotels en vakantieparken bewust van de signalen van illegale prostitutie en zorgen we dat zij actief bijdragen aan het signaleren en voorkomen van seksuele uitbuiting van minderjarigen.

lees meer

MediaWise

In Nederland wonen 1.029 jongeren in gesloten instellingen. Zij hebben geen toegang tot mobiele telefoons, laptops en iPads. Tijdens hun verblijf in een gesloten omgeving lopen veel van hen een achterstand op. Defence for Children ontwikkelt de veilige online internet- en leeromgeving MediaWise.

Lees meer

Kinderrechtenhelpdesk

Bij de Kinderrechtenhelpdesk werken juristen uit diverse teams op het gebied van jeugdhulp, jeugdstrafrecht, migratie of seksuele uitbuiting. De medewerkers hebben specifieke kennis op het gebied van kinderrechten. Ze zijn goed op de hoogte van de wet- en regelgeving en het beleid ten aanzien van kinderen en jongeren in Nederland en de jurisprudentie daarover.

Lees Meer

Together for the protection of children in tourism

Het programma Together for the Protection of Children in Tourism beschermt kinderen in het toerisme in Phuket in Thailand en Cancún in Mexico. Doel is te voorkomen dat kinderen slachtoffer worden van seksuele uitbuiting. We winnen informatie in, werken samen met bedrijven, voeren campagne en versterken kinderen

Lees meer

Aanpak mensenhandel verbeteren: de visie van slachtoffers zelf 

Slachtoffers van seksuele kinderuitbuiting hebben belangrijke informatie en ideeën over de aanpak tegen mensenhandel. In internationale verdragen staat dat hun visie en ervaringen moeten worden meegenomen in de evaluatie en de ontwikkeling van preventie- en beschermingsprogramma’s. Helaas gebeurt dit nog te weinig. 

Lees meer

Child Friendly Justice in Action: kindvriendelijke rechtspleging

Gerechtelijke systemen in Europa voldoen niet altijd aan de specifieke behoeften van kwetsbare kinderen, zoals migrantenkinderen. Dit is zorgelijk, omdat zij betrokken kunnen raken bij gerechtelijke procedures; als verweerder, slachtoffer of getuige of ingeval van beslissingen met aanzienlijke gevolgen voor hun leven.

Lees meer

Kindgericht horen in straf- en vreemdelingrechtelijke procedures

In 2017 zijn 28.504 minderjarige verdachten door de politie verhoord. Cijfers over het aantal kinderen dat als slachtoffer van een misdrijf is verhoord door de politie of in de rechtbank zijn er niet. Hetzelfde geldt voor het aantal kinderen dat door de IND is gehoord binnen een asielprocedure. Defence for Children maakt zich zorgen over de wijze waarop het horen van kinderen plaatsvindt.

Lees meer

Terug naar huis

We onderzoeken wat bij de uithuisplaatsing van kinderen goed gaat en wat beter kan. Met het project beogen we beter inzicht te krijgen in de praktijk van de uithuisplaatsingen. We willen grip krijgen op de good practices en de knelpunten die het voorkomen van uithuisplaatsing in de weg staan en terugplaatsing na uithuisplaatsing belemmeren.

Lees meer

Clear Rights

Minderjarige verdachten hebben recht op rechtsbijstand, maar kunnen moeite hebben er toegang toe te krijgen. Na de goedkeuring van de Richtsnoeren voor kindvriendelijke justitie door de Raad van Europa in 2010, zijn er goede voorbeelden ontstaan. Toch blijkt dat de rechtssystemen nog niet voldoende zijn aangepast aan de rechten en behoeften van kinderen.

Lees meer

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee