Scroll down

Alternate Text

Aanpak mensenhandel verbeteren: visie van jongeren zelf

De uitdaging 

In internationale Verdragen rondom mensenrechten en mensenhandel wordt het belang benadrukt om in de evaluatie van de bescherming en de ontwikkeling van zorg- en preventieprogramma’s de visie en ervaringen van slachtoffers te betrekken. In het bijzonder vereist artikel 12 van het VN-Kinderrechtenverdrag dat kinderen in staat moeten worden gesteld om hun mening te geven over alle beslissingen die hen aangaan.

In de praktijk gebeurt dat helaas weinig. Beleidsverbeteringstrajecten worden vaak ingezet door professionals, zonder inspraak of advies van slachtoffers zelf. Ervaringsdeskundige jongeren maken de aanpak en preventie van mensenhandel, waar seksuele uitbuiting van minderjarigen onder valt, effectiever en zorgen dat de verbeteringen in de aanpak of de hulp beter aansluiten bij de leefwereld van kinderen zelf. Met dit project wil de Coalitie tegen Seksuele Kinderuitbuiting (hierna Coalitie), waar Defence for Children onderdeel van uitmaakt, slachtoffers beter in staat stellen om bij te dragen aan noodzakelijke systemische veranderingen en aan het verhogen van de kwaliteit van hulp en ondersteuning in Nederland. Het project loopt van januari 2020 tot en met januari 2023.

Wat doen we? 

Om er voor te zorgen dat de stem van slachtoffers wordt gehoord, wordt er een platform van ervaringsdeskundigen die te maken hebben gehad met seksuele uitbuiting opgezet. Volwassenen die in hun minderjarigheid of tot ongeveer 23 jaar slachtoffer zijn geworden van bijvoorbeeld loverboys worden getraind tot ervaringsdeskundige.

VERKENNINGSFASE

In de eerste fase wordt onderzocht hoeveel getrainde ervaringsdeskundigen er zijn die te maken hebben gehad met seksuele uitbuiting. Op basis van die uitkomsten wordt bepaald hoe het platform van ervaringsdeskundigen opgezet wordt. Kunnen de slachtoffers een gezamenlijke werkagenda opstellen? Willen zij de belangen van de slachtoffers behartigen? Zo ja, hoe willen zij dat doen in de vorm van een platform, belangengroep of op projectbasis? Willen zij actief samen met de Coalitie optrekken in de strijd tegen seksuele uitbuiting van minderjarigen? Na deze inventarisatie wordt een vervolgprojectplan opgesteld met daarin  op hoofdlijnen het opzetten platform van ervaringsdeskundigen, uitwerken van verbeteragenda en projecten, ondersteuning van het platform.

Resultaten

Het is de wens dat het platform:

  • ervaringen van jongeren die te maken hebben gehad met seksuele uitbuiting bundelt en een verbeteragenda opstelt om die te agenderen bij beleidsmakers van ministeries, politie, justitie, gemeenten en zorg- en welzijnsorganisaties;
  • opkomt voor de belangen van minderjarige slachtoffers van seksuele uitbuiting en het verhaal van het slachtoffer vertelt, vanuit de eigen beleving en ervaring;
  • ervaringsdeskundige jongeren inzet als vraagbaak, adviseur, meedenker, voorlichter en projectontwikkelaar.
  • overheid, fondsen en andere organisaties de mogelijkheid biedt om een beroep op ze te doen in creatie- of participatietrajecten of als klankbord.

Samenwerking

Het ervaringsdeskundigen platform in de aanpak van mensenhandel is onderdeel van de werkzaamheden van de Coalitie tegen Seksuele Kinderuitbuiting. De Coalitie heeft als doel seksuele uitbuiting van kinderen in Nederland te bestrijden. Defence for Children – ECPAT, FIER! en het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) voeren het programma uit.

 

Ervaringsdeskundigheid 

Ervaringen (met beperkingen en herstel) leiden samen met andere ervaringen, analyse en reflectie en andere bronnen tot ervaringskennis. 

Personen met ervaringskennis worden vaardigheden voor professionele inzet aangeleerd, wat lijdt tot ervaringsdeskundigheid. Deze ervaringsdeskundigheid kunnen ingezet worden in verschillende rollen van ervaringsdeskundigen, waaronder adviseren of woordvoering.  

Meer weten? 

Wilt u meer weten over dit project? Neem dan contact op met:

Iara de Witte
Telefoon: 071 5160980

Stuur een email 

 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee