Scroll down

Alternate Text

Projecten

Het werken in nationale en internationale programma's en projecten is van groot belang voor het versterken van kinderrechten in Nederland en daarbuiten. Veel kinderrechtenschendingen kunnen alleen aangepakt worden, wanneer er wordt samengewerkt met partners in binnen- en buitenland.

Weglopers in de zorg

Regelmatig lopen jongeren weg uit jeugdhulpinstellingen of keren niet terug na verlof. Hieronder bevinden zich ook slachtoffers van seksuele uitbuiting. Zij lopen het risico opnieuw slachtoffer te worden van mensenhandelaren.

Lees meer

Zorg na 18 jaar bij slachtoffers seksuele uitbuiting

De continuïteit van de zorg voor jongeren na hun 18e verjaardag laat nog te vaak te wensen over. Als de overgang naar praktische zelfstandigheid na hun 18e jaar niet goed verloopt, stapelen de problemen zich snel op.

Lees meer

Girls Advocacy Alliance Programma

Meisjes in Ethiopië, Liberia, Sierra Leone en Ghana worden door discriminerend beleid, sociale normen en gewoonterecht aanhoudend achtergesteld. Samen met Plan Nederland en Terre des Hommes werken we aan gelijke rechten en kansen voor meisjes.

Lees meer

Make it safe

In 2013-2014 heeft Defence for Children - ECPAT het Make IT Safe project uitgevoerd, waarbij materialen zijn gemaakt voor jongeren tussen 12-16 jaar en voor ouders. Deze materialen, kennis en ervaring gebruiken we in het project voor kinderen die Cluster-4 onderwijs volgen.

Lees meer

Kinderbescherming in Oekraïne, Georgië, Albanië en Kosovo (MATRA)

In Oekraïne, Georgië, Albanië en Kosovo worden de rechten van minderjarige verdachten en veroordeelden onvoldoende beschermd. In samenwerking met het maatschappelijk middenveld, zetten de overheden zich in om de naleving van het VN-Kinderrechtenverdrag en andere internationale en Europese instrumenten te verbeteren. 

Lees meer

Alert op Europese reizigers die kinderen misbruiken

Europeanen zijn actieve reizigers. In de afgelopen 25 jaar steeg bijvoorbeeld het aantal vakanties vanuit Nederland naar het buitenland met maar liefst 68 procent. Met de groei van toerisme wordt kindersekstoerisme helaas ook een steeds groter probleem.

Lees meer

MediaWise

In Nederland wonen 1.029 jongeren in gesloten instellingen. Zij hebben geen toegang tot mobiele telefoons, laptops en iPads. Tijdens hun verblijf in een gesloten omgeving lopen veel van hen een achterstand op. Defence for Children ontwikkelt de veilige online internet- en leeromgeving MediaWise.

Lees meer

Kinderrechtenhelpdesk

Bij de Kinderrechtenhelpdesk werken juristen uit diverse teams op het gebied van jeugdhulp, jeugdstrafrecht, migratie of seksuele uitbuiting. De medewerkers hebben specifieke kennis op het gebied van kinderrechten. Ze zijn goed op de hoogte van de wet- en regelgeving en het beleid ten aanzien van kinderen en jongeren in Nederland en de jurisprudentie daarover.

Lees Meer

Hotels en vakantieparken tegen seksuele uitbuiting

Met dit project maken we personeel van hotels en vakantieparken bewust van de signalen van illegale prostitutie en zorgen dat zij actief bijdragen aan het signaleren en voorkomen van seksuele uitbuiting van minderjarigen.

Lees Meer

Zero Tolerance tegen meisjesbesnijdenis

Wereldwijd zijn 200 miljoen meisjes en vrouwen besneden. Naar schatting zijn ruim 3,5 duizend in Nederland wonende meisjes tot 19 jaar besneden en lopen jaarlijks 40 tot 50 meisjes het risico om besneden te worden.

Lees meer

Protecting children in Kosovo

In Kosovo leven veel kinderen in armoede. Bedelen door kinderen is een van de problemen waar het land mee kampt. Defence for Children en Terre des Hommes Kosovo hebben de krachten gebundeld om het kinderrechtensysteem in Kosovo te versterken in nauwe samenwerking met de Kosovaarse overheid.

Lees Meer

 

Vrijheidsontneming en vrijheidsbeperking

Defence for Children ontvangt signalen die erop wijzen dat het in de praktijk niet altijd duidelijk is wanneer beperkende maatregelen mogen worden toegepast, wat beperkende maatregelen precies zijn en hoe vaak ze worden toegepast. Kinderrechten komen in het geding.

Lees Meer

Mulock Houwer-lezing: Aandacht voor jeugdzorg

De jaarlijkse lezing ontleent zijn naam aan Mulock Houwer en werpt vragen op die voor kinderen belangrijk zijn, zoals: moet je kinderen wel uit huis plaatsen? Verdient een pleeggezin niet de voorkeur boven een instelling? Als een kind in een instelling opgroeit, moeten ouders en kinderen dan niet betrokken worden bij de zorg en de opvoeding?

Lees Meer

Jaap Doek Kinderrechtenscriptieprijs

De Jaap Doek Kinderrechtenscriptieprijs is een jaarlijkse scriptieprijs ten behoeve van de beste scriptie op het terrein van kinderrechten. Defence for Children en de afdeling Jeugdrecht van de Universiteit Leiden reiken sinds 2012 jaarlijks de Jaap Doek Kinderrechtenscriptieprijs uit.

Lees Meer

Re-integratie van slachtoffers mensenhandel

De afgelopen twee jaar zijn belangrijke stappen gezet in de aanpak van rondtrekkende Oost-Europese kinderen, die gedwongen worden om diefstallen te plegen. Deze aanpak is zich meer gaan richten op de bescherming van deze kinderen.

Lees Meer

Ondersteuning slachtoffers uitbuiting

Uitbuiting van kinderen is een ernstige misdaad en mensenhandelaren die zich hieraan schuldig maken wil Defence for Children - ECPAT succesvol vervolgen. Dit project heeft tot doel het versterken van de kinderrechtelijke kennis van hulpverleners die te maken krijgen met minderjarige slachtoffers van uitbuiting, zodat deze kwetsbare groep kinderen beter beschermd wordt.

Lees Meer

Down to Zero

Wereldwijd zijn zo'n twee miljoen kinderen slachtoffer van commerciële seksuele uitbuiting. Deze kinderen worden seksueel misbruikt in ruil voor geld of goederen of beloftes voor het kind. De strijd tegen seksuele kinderuitbuiting gaat om het doorbreken van gewoontes en geaccepteerde praktijken. 

Lees Meer

 

Zorg voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen

Alleenstaande minderjarigen zijn extra kwetsbaar aangezien zij zonder hun ouders buiten hun land van herkomst zijn. Op grond van het VN-Kinderrechtenverdrag hebben zij recht op extra bescherming. Onder het groeiende aantal vluchtelingen dat in Nederland in de opvang verblijft, bevinden zich in 2016 in totaal 2.830 alleenstaande minderjarigen.

Lees Meer

Speaking Minds, jongeren denken mee over armoedebeleid

In Nederland groeien ruim 400.000 kinderen op in armoede. Gevoelens van sociale uitsluiting, onzekerheid en schaamte zijn blijvend van invloed op de persoonlijke ontwikkeling van kinderen, maar ook voor de samenleving als geheel.

Lees Meer

Zorg aan 16-plussers

Voor jongeren die 18 jaar zijn geworden en uit een pleeggezin jeugdhulpinstelling of justitiële jeugdinrichting komen goede zorg op maat realiseren. Zij hebben recht op ondersteuning op weg naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

Lees Meer

Eerlijk strafproces voor elk kind

Wanneer een minderjarige verdacht wordt van een strafbaar feit, is het belangrijk dat hij het strafproces begrijpt waarin hij verwikkeld raakt, anders komt zijn recht op een eerlijk proces in het geding. Defence for Children onderzoekt of de rechten van minderjarigen voldoende worden geborgd. 

Lees meer

Verminderen seksueel geweld tegen kinderen

Kinderprostitutie en kindersekstoerisme komen in veel landen voor; landen waar geweld tegen meisjes en jonge vrouwen een groot probleem is en landen waar institutioneel of traditioneel geweld tegen kinderen nog veel voorkomt. Na het succesvolle programma: Reducing Violence Against Children 2014-2015, is er een vervolgprogramma gestart.

Lees Meer

My Lawyer, My Rights

Kinderen hebben een speciale rechtspositie in het strafrecht, toch blijkt dat de wetten en regels in veel Europese landen nog te weinig gericht zijn op kinderen. Samen met negen partners in de Europese Unie wordt onder leiding van Defence for Children België gewerkt aan My Lawyer - My Rights.

Lees meer

Bescherming tegen criminele uitbuiting

Rondtrekkende Oost-Europese kinderen zijn kwetsbaar voor uitbuiting van criminele activiteiten in Nederland. In de bescherming van deze kinderen wordt tekort geschoten. Zij worden zelden herkend als mogelijke slachtoffers van mensenhandel.

Lees Meer

Jaarlijkse wedstrijd aanpak seksuele uitbuiting ROC’s toerisme

Leerlingen en studenten die een toeristische opleiding volgen zijn de professionals van de toekomst. Deze jongeren zijn de toekomstige oren en ogen bij het herkennen en bestrijden van seksuele uitbuiting van kinderen in de toerisme. Om kinderen te beschermen tegen kindersekstoerisme worden op alle toeristische opleidingen op MBO, HBO en universitair niveau door Defence for Children - ECPAT gastlessen hierover verzorgd.

Lees Meer

Online veiligheid in jeugdinstellingen


In het project ‘Online veiligheid in jeugdinstellingen’ doorbreken wij de handelingsverlegenheid van de groepsleiding van residentiële instellingen door hen beter toe te rusten om seksuele en de rekrutering van slachtoffers door loverboys via internet te kunnen signaleren en bespreekbaar te maken met kwetsbare meisjes en jongens die mogelijk slachtoffer van mensenhandel kunnen worden. 

Lees meer

Together for the Protection of Children in Tourism

In dit project beschermen we kinderen in het toerisme in de Thaise stad Phuket en in de Mexicaanse stad Cancún. Kinderen worden seksueel uitgebuit in bars, clubs, restaurants, hotels en op het strand. Zowel meisjes als jongens zijn gedwongen sekswerk te doen. We winnen informatie in, helpen bedrijven, voeren campagnes en versterken kinderen. We werken samen met TUI Nederland.


Lees meer

In gesprek met rechters over de gevolgen van seksuele uitbuiting

De afgelopen jaren valt op dat uitspraken in strafzaken waarbij minderjarigen seksueel werden uitgebuit, laten zien dat de strafmaat bij bewezenverklaring niet in verhouding staat met de gevolgen van de uitbuiting voor het slachtoffer. De rechtspraak lijkt in de praktijk deels de schuld van de uitbuiting neer te leggen bij het slachtoffer (‘blaming the victim’).

Lees meer

Platform In1school voor inclusief onderwijs

Het recht op inclusief onderwijs is waarvoor kinderrechtenorganisatie Defence for Children zich sterk maakt. Veel scholen, beleidsmakers en andere professionals vragen zich echter af hoe ze inclusief onderwijs moeten realiseren in de praktijk. Hoe financieren en organiseren we ondersteuning? Wat is nodig om van inclusie een succes te maken voor álle kinderen?

Lees meer

Ieder kind heeft recht op inclusief onderwijs

Op grond van het VN-Mensenrechtenverdrag Handicap heeft ieder kind in Nederland recht op inclusief onderwijs. Ook op basis van het VN-Kinderrechtenverdrag moet de overheid zorgen voor een onderwijssysteem gebaseerd op gelijke kansen. Alle kinderen moeten zich thuis en veilig voelen op school en waar mogelijk samen naar school gaan, ongeacht hun zorg- en of ondersteuningsbehoefte.

Lees meer

We are family

Voor een kind dat uit huis geplaatst wordt, is het belangrijk om samen met broers en zussen in een pleeggezin of gezinshuis geplaatst te worden. Broers en zussen kunnen doorgaans veel steun aan elkaar hebben en samenplaatsing zorgt ervoor dat de familieband zoveel mogelijk intact blijft. Uit een rapport van het Nederlands Jeugdinstituut blijkt echter dat in vijftig procent van de gevallen broers en zussen niet samen geplaatst worden, zonder dat onderzocht is of het in het belang is van de kinderen om samen geplaatst te worden.

Lees meer

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee