Scroll down

Alternate Text
News banner

Wetsvoorstel: belang van het kind moet zwaarder wegen in vreemdelingenwet

GroenLinks en de PvdA willen dat het belang van het kind een duidelijker plaats krijgt binnen de Nederlandse vreemdelingenwet. Daartoe dienen zij vandaag een wetsvoorstel in dat in elk geval ook op steun kan rekenen van de Partij voor de Dieren en de SP. De indieners willen dat er een nadrukkelijker toets gaat plaatsvinden aan de belangen van het kind in hun verblijfsprocedures. Defence for Children is het van harte met de indieners eens dat er nu onvoldoende naar dit belang wordt gekeken en verwelkomt daarom dit wetsvoorstel dat daarin verandering wil brengen.

Kinderrechten als uitgangspunt

Het wetsvoorstel vindt steun in de bevindingen van de Commissie van Zwol die onlangs een rapport uitbracht van het onderzoek naar langdurig verblijvende vreemdelingen. De Commissie adviseert daarin het kabinet om bij een asielaanvraag “…nadrukkelijk, dat wil zeggen: aantoonbaar, het belang van het kind in ogenschouw te nemen”. In tal van zaken op de Kinderrechtenhelpdesk van Defence for Children blijkt dat hiervan op dit moment onvoldoende sprake is.

Het wetsvoorstel van GroenLinks en PvdA neemt artikel 3 uit het VN-Kinderrechtenverdrag als uitgangspunt. Daarin staat dat het belang van het kind een eerste overweging moet zijn in alle beslissingen van de overheid die gaan over een kind. Wanneer er sprake is van conflicterende belangen dan moet dit belang in de regel ook voorgaan op andere belangen. Maar in de praktijk kunnen kinderen in verblijfsprocedures nauwelijks een succesvol beroep doen op artikel 3 uit het VN-Kinderrechtenverdrag. Dat komt doordat de Raad van State, de hoogste rechter in vreemdelingenzaken, al heel vaak heeft geoordeeld dat het belang van het kind uit artikel 3 niet concreet genoeg omschreven is om te kunnen toepassen in een individuele zaak. De indieners willen dat probleem oplossen door het belang van het kind helder te omschrijven in de Vreemdelingenwet, zodat er voortaan in de beslissingen van de Nederlandse overheid beter gekeken moet worden naar het belang van een kind en de rechter beter kan beoordelen of dit ook echt gebeurd is.

Geen gunst maar een recht

Defence for Children onderschrijft de noodzaak van deze voorgestelde wetswijziging. Martine Goeman, jurist bij Defence for Children: “Onze Kinderrechtenhelpdesk wordt regelmatig geconfronteerd met zaken van kinderen van wie de belangen in de verblijfsprocedure nauwelijks of helemaal geen plaats krijgen. Zo is het bijvoorbeeld voor een kind met een handicap of ernstige ziekte ontzettend moeilijk om op grond daarvan een verblijfsvergunning te krijgen in Nederland. Ernstige ontwikkelingsschade voor zo’n kind in geval van uitzetting is volgens de vreemdelingenwet en het vreemdelingenbeleid nu onvoldoende om een verblijfsvergunning in Nederland te krijgen. Kinderen in die situatie verblijven daardoor vaak zeer lang in asielzoekerscentra omdat zij geen verblijfsvergunning krijgen, maar in veel gevallen vanwege hun medische toestand ook niet kunnen worden uitgezet.” Ook voor de belangen van kinderen die met hun ouders in een asielprocedure verwikkeld zijn, is vaak geen of te weinig aandacht. Martine Goeman: “Dat moet echt beter. Veel van die kinderen hebben eigen asielmotieven. Zij hebben er recht op om hun eigen asielmotieven aan te dragen en om een toetsing te krijgen van hun belangen als kinderen. Zo’n kinderrechtentoets is geen gunst, maar een recht. Het is daarom heel belangrijk dat dit in de Vreemdelingenwet wordt vastgelegd, zodat elk kind in een verblijfsprocedure er daadwerkelijk op kan vertrouwen dat de Nederlandse overheid dat belang van het kind vaststelt en als eerste overweging meeweegt. Het zal voor honderden kinderen op onze helpdesk een verschil gaan maken.”  

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Staatssecretaris past voorwaarde Kinderpardon aan en beoordeelt tientallen zaken opnieuw

Kinderen die in Nederland geboren werden na de asielprocedure van hun ouders komen voortaan ook in aanmerking voor een v…


Lees meer

Ongelijke behandeling rechtgezet: Ljowa en andere kinderen mogen alsnog in Nederland blijven

De staatssecretaris moet opnieuw kijken naar het beleid voor kinderen die onder de Afsluitingsregeling van het Kinderpar…


Lees meer

Amersfoorters lopen protestmars voor met uitzetting bedreigde Ljowa (7)

Vanavond om 19 uur verzamelen veel Amersfoorters, onder wie klasgenootjes, vriendjes en vriendinnetjes van Ljowa (7) zic…


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee