Scroll down

Alternate Text
News banner

Tweede Kamer neemt motie aan over wettelijke verankering van samenplaatsing bij uithuisplaatsing

Op 31 mei 2022 nam de Tweede Kamer een motie aan waarin de regering wordt verzocht in de wet vast te leggen dat het uitgangspunt bij uithuisplaatsingen van broers en zussen moet zijn: samen, tenzij. De motie werd op 25 mei ingediend door Kamerleden van Nispen (SP) en Westerveld (GroenLinks) en is vervolgens aangenomen met 145 stemmen vóór en drie stemmen tegen. Defence for Children is blij met de aangenomen motie en hoopt van harte dat de minister uitvoering geeft aan deze motie die zo breed gedragen wordt door de Tweede Kamer.

De motie

In de motie van Kamerleden Van Nispen (SP) en Westerveld (GroenLinks) wordt geconstateerd dat op dit moment niet in de wet is vastgelegd dat broers en zussen het recht hebben op samenplaatsing bij uithuisplaatsing. Dit uitgangspunt is slechts vastgelegd in beleidsregels, die juridisch niet bindend zijn. Dat is niet in lijn met internationale regelgeving, waaruit volgt dat kinderen het recht hebben op bescherming door de wet tegen een inbreuk op hun gezinsleven. De Kamerleden wijzen in hun motie ook op het WODC onderzoek waarin wordt gesteld dat het in de basis als goed wordt gezien om samenplaatsing bij uithuisplaatsing in de wet vast te leggen, maar dat er vragen zijn over de haalbaarheid, uitvoerbaarheid en de verantwoordelijkheden. Ten aanzien van deze vragen stellen de Kamerleden dat deze er niet aan in de weg mogen staan dat dit kinderrecht wettelijk verankerd wordt en dat dit juist een aansporing kan zijn om praktische belemmeringen zoveel mogelijk weg te nemen en de verantwoordelijkheden helder te krijgen.

Reactie minister Weerwind  

Tijdens het tweeminutendebat op 25 mei gaf minister Weerwind aan dat hij vindt dat een uithuisplaatsing ongekend ingrijpend is voor een kind en dat het zaak is om broers en zussen, waar mogelijk, samen te plaatsen. De minister gaf echter ook aan dat wettelijke verankering op dit moment weinig toevoegt, gelet op de belemmeringen in de praktijk. De minister verzocht Kamerlid van Nispen dan ook om de motie aan te houden. Van Nispen gaf hierop aan dat hij twee goede redenen ziet waarom samenplaatsing wel in de wet verankerd moet worden. Allereerst wees hij erop dat het in het belang van het kind is als de rechter toetst of broers en zussen samen geplaatst moeten worden, in plaats van een uitvoeringsorganisatie. Ten tweede liet hij weten dat praktische belemmeringen geen reden mogen zijn om broers en zussen uit elkaar te halen als dat niet in hun belang is, waarbij hij bovendien stelde dat wettelijke verankering een aanjagende functie kan hebben om de praktische belemmeringen weg te nemen. Hoewel de minister besloot de motie te ontraden, is deze toch ruimschoots aangenomen door de Tweede Kamer op 31 mei.

Hoe nu verder?

De motie vindt gelukkig brede steun in de Tweede Kamer. Defence for Children pleit samen met SOS Kinderdorpen al langer voor wettelijke verankering van het recht op samenplaatsing bij uithuisplaatsing omdat dit vanuit internationale verdragen reeds een recht is van kinderen en dus ook een plicht van de overheid om dit te verwezenlijken. Defence for Children hoopt dat de minister uitvoering geeft aan de motie en overgaat tot wettelijke verankering van het recht op samenplaatsing bij uithuisplaatsing en tegelijkertijd stevig inzet op het wegnemen van de praktische belemmeringen.

Meer informatie:

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Reactie op beantwoording Kamervragen over samenplaatsing van broers en zussen bij uithuisplaatsing

Op 6 januari jl. stelden zowel D66 als PvdA Kamervragen aan minister Weerwind voor Rechtsbescherming en staatssecretaris…


Lees meer

Kamervragen D66 en PvdA over samenplaatsing van broers en zussen bij uithuisplaatsing

Op 5 januari jl. besteedde Nieuwsuur aandacht aan broers en zussen die na een uithuisplaatsing van elkaar worden geschei…


Lees meer

Schotland legt recht op samenplaatsing bij uithuisplaatsing vast in de wet

In juli 2021 legde Schotland wettelijk vast dat broers en zussen het recht hebben op samenplaatsing bij uithuisplaatsing…


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee