Scroll down

Alternate Text

Speaking Minds

De uitdaging

In Nederland groeien ruim 264.000 kinderen op in een huishouden met een laag inkomen. Het percentage kinderen met een kans op armoede is 8,1%. Gevoelens van sociale uitsluiting, onzekerheid en schaamte kunnen blijvend van invloed zijn op de persoonlijke ontwikkeling van kinderen, maar ook voor de samenleving als geheel. Kinderen lopen een verhoogd risico om ook in hun volwassen leven met armoede- en schuldenproblematiek in aanraking te komen. Met het project Speaking Minds leveren we een bijdrage aan het versterken van de positie van jongeren die opgroeien in huishoudens met een laag inkomen in de maatschappij, laten we zien hoe deze versterking bijdraagt aan het tegengaan van sociale uitsluiting en hoe de wensen en behoeften van jongeren zelf vertaald kunnen worden naar een inclusief en effectief gemeentelijk armoedebeleid.

Wat doen we?

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het armoedebeleid en zijn vanuit het VN-Kinderrechtenverdrag verplicht kinderen en jongeren te betrekken bij de vorming van beleid. In het project worden groepen jongeren van het mbo, vmbo en het praktijkonderwijs gekoppeld aan gemeentelijke beleidsmakers. De lokale beleidsmakers leggen een vraagstuk voor aan een groep jongeren die zich daar 10 weken over buigen. De jongeren brengen vervolgens hun adviezen uit aan de gemeente in de vorm van een eindpresentatie. Om te zorgen dat de participatie van jongeren betekenisvol is, vindt na drie maanden een terugkoppeling plaats door de gemeente aan de jongeren over wat er met hun adviezen is gedaan en op welke manier die van toepassing zijn gebleken. Deelnemende jongeren aan een traject kunnen na afloop zich blijvend inzetten voor de versterking van de positie van jongeren in armoede en schulden door jongerenambassadeur van Speaking Minds te worden.

Wat is de rol van Defence for Children binnen het project?

  • Het geven van training over kinderrechten waaronder de thema's participatie en armoede aan betrokken gemeentelijke beleidsmedewerkers en professionals.
  • Het geven van een kinderrechtentraining aan de jongerenambassadeurs van Speaking Minds.
  • Het beschikbaar stellen van de Kinderrechtenhelpdesk voor het geven van individueel juridisch advies aan kinderen en jongeren die daar behoefte aan hebben.
  • Wanneer hier zorgwekkende signalen uit voortkomen volgt informatieverstrekking en belangenbehartiging richting lokale, regionale en nationale overheden.

Resultaten

Speaking Minds draagt bij aan een inclusief en effectief armoedebeleid dat maatwerk levert aan kinderen, jongeren en gemeenten door structurele integratie van jongerenparticipatie op gemeentelijk niveau.

  • Gemeenten en de overheid hebben een inclusief en effectief armoedebeleid waarin de visie en behoeften van jongeren is ge├»ntegreerd.
  • (Kwetsbare) jongeren beschikken over de kennis, kunde en vaardigheden om mee te denken en zich uit te drukken over het armoedebeleid, en dragen bij aan schuldpreventie onder jongeren.
  • Een duurzame dialoog tussen betrokken jongeren en beleidsmakers is ontstaan en wordt in stand gehouden en de resultaten zijn gedeeld op gemeentelijk, regionaal en nationaal niveau.
  • Armoede en sociale uitsluiting onder kinderen en jongeren in Nederland wordt teruggedrongen.

Impact

Kinderen en jongeren in achterstandssituaties kunnen door geldgebrek vaak niet meedoen. In iedere klas zitten jongeren die te maken hebben met armoede en schulden. Door jongeren mee te laten praten en denken over oplossingen op gemeentelijk niveau wordt sociale uitsluiting verminderd, wordt het vertrouwen in de overheid vergroot en draagt participatie bij aan het toekomstperspectief voor deze kwetsbare groep jongeren. Het project voorziet in de behoefte van gemeenten door hen handvatten voor jeugdparticipatie te bieden.

Samenwerking

Defence for Children werkt samen met Save the Children en Stimulansz aan het versterken van de positie van jongeren in de maatschappij, sluit aan bij hun behoeften en gaat armoede en sociale uitsluiting tegen.

Financiering

Het project Speaking Minds wordt gefinancierd door gemeenten die deelnemen aan een traject.

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit project? Neem dan contact op met:

Jonneke Reichert
Telefoonnummer: 071 5160980

Stuur een e-mail

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee