Scroll down

Alternate Text

Financiering

Wat betreft de financiering van de zorg is er sprake van een tegenstrijdigheid. De financiering van zorg voor ongedocumenteerden wordt geregeld in artikel 122a tweede lid van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en is gedefinieerd als zijnde zorg die binnen de reikwijdte van de Zvw of de Wet langdurige zorg (Wlz) valt. Kortom: Als arts krijg je alleen een financiële vergoeding wanneer je medisch noodzakelijke zorg verleent die valt binnen de Zvw of de Wlz. Zorg die hierbuiten valt, maar door de commissie-Klazinga wel als medisch noodzakelijk is bestempeld, wordt dus niet vergoed.

Financiering van de zorg aan ongedocumenteerden is nader uitgewerkt in de Regeling onverzekerbare vreemdelingen (artikel 122a Zvw). De Regeling wordt uitgevoerd door het CAK. In de praktijk behelst de Regeling dat alle zorg onder de Nederlandse basisverzekering valt, inclusief geestelijke gezondheidszorg. De Regeling onverzekerbare vreemdelingen maakt een onderscheid tussen direct toegankelijke en niet-direct toegankelijke zorg, de kosten daarvan worden anders vergoed. Bij direct toegankelijke zorg gaat het om zorg waarvoor geen verwijzing, indicatiestelling of recept nodig is. Bij niet-direct toegankelijke zorg is dit wel het geval. Onder direct toegankelijke zorg vallen bijvoorbeeld de huisarts, tandarts, verloskundige, psychische zorg of spoedeisende hulp bij het ziekenhuis. Van deze typen zorg wordt volgens artikel 122a lid vier Zvw 80% van de niet-betaalde rekening vergoed. Voor kosten die verband houden met een zwangerschap of bevalling wordt 100% van de niet-betaalde rekening vergoed. Bij niet-direct toegankelijke zorg moet men denken aan medicijnen, een geplande operatie, laboratoriumonderzoek of logopedie. In dat geval wordt er alleen vergoed conform de afspraken die gemaakt zijn met de desbetreffende zorginstelling. Het is dus van cruciaal belang dat wanneer een ongedocumenteerde niet-toegankelijke zorg nodig heeft, hij naar een zorginstelling gaat waar het CAK een overeenkomst mee heeft gesloten.

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende vormen van zorg die vallen onder de Regeling onverzekerbare vreemdelingen:

 

Direct toegankelijke zorg

 

Huisarts

De huisarts mag iemand die medisch noodzakelijke zorg nodig heeft, geen zorg weigeren op grond van het feit dat hij geen verblijfsstatus heeft. Als het kind geweigerd wordt, is dit een ernstige schending van kinderrechten. Als de weigering tot gevolg heeft dat iemand lichamelijk letsel oploopt, is de huisarts zelfs strafbaar (artikel 308 jo 309 Wetboek van Strafrecht en artikel 47 van de Wet beroepen individuele gezondheidszorg).

Zwangerschapshulp

Kosten voor zorg bij zwangerschap en bevalling worden voor 100 % vergoed. Daarvoor maakt het niet uit naar welke zorginstelling wordt gegaan. Ook de hulp van een kraamverzorgende wordt voor 100% vergoed.

Tandartszorg

Ongedocumenteerde kinderen hebben recht op tandheelkundige zorg die onder het basispakket van de Zorgverzekeringswet valt, zoals bijvoorbeeld de periodieke controle, het verwijderen van tandsteen, vullingen en chirurgische tandheelkundige hulp. Het maakt niet uit naar welke tandarts u gaat.

 

TIP: Voor kinderen tot 18 jaar valt tandartszorg onder het CAK. Maak regelmatig afspraken voor preventieve behandelingen om grotere klachten in de toekomst te voorkomen!

Vervoer ambulance

Als een ongedocumenteerd kind vervoer per ambulance nodig heeft, mag dit niet worden geweigerd op grond van het feit dat het kind onverzekerd is en het vervoer niet kan betalen. Het ambulancebedrijf kan de kosten voor het vervoer terugkrijgen van het CAK.

Vervoer per taxi of auto

In sommige gevallen kan een ongedocumenteerd kind alleen per auto of taxi naar het ziekenhuis. Bijvoorbeeld als er sprake is van een wekelijkse chemotherapie of nierdialyse, of ingeval iemand alleen per rolstoel vervoerd kan worden. In die gevallen worden de kosten voor het vervoer per auto of taxi, vergoed.

Vervoer begeleider algemeen

Als het gaat om ziekenvervoer van ongedocumenteerde kinderen onder de zestien (bijvoorbeeld voor een chemotherapie of een nierdialyse), dan worden ook de kosten voor de begeleider (bijvoorbeeld de vader of moeder) vergoed.

 

Tip: vraag eerst bij het CAK na hoe deze kosten vergoed kunnen worden.

 

Niet-direct toegankelijke zorg

 

Ziekenhuis

Als een ongedocumenteerd kind verwezen wordt naar het ziekenhuis, mag deze zorg hem niet geweigerd worden. Bij binnenkomst in het ziekenhuis kan worden gevraagd om een identiteitsbewijs. Ondanks een gebrek hieraan, mag een ongedocumenteerd kind niet geweigerd worden. Als een kind moeite heeft om voorbij de ziekenhuisbalie te komen, kan het soms helpen de verwijzer (de huisarts) vooraf contact te laten opnemen met de arts in het ziekenhuis.

 

Het is echter heel belangrijk dat het kind naar een ziekenhuis gaat dat een contract heeft met het CAK. Een lijst met gecontracteerde ziekenhuizen vindt u hier.

Hulp bij psychische problemen

Ongedocumenteerde kinderen die geestelijke gezondheidszorg nodig hebben, kunnen hiervoor eerst naar de huisarts. Vervolgens kan de huisarts doorverwijzen naar een psycholoog, praktijkondersteuner, psychiater of andere GGZ-behandelaar.

 

Het is echter belangrijk dat het kind behandeld wordt bij een GGZ-instelling waar het CAK een contract mee heeft gesloten en niet bij een individuele zorgverlener.

 

TIP: vraag om verwijzing naar een behandelaar met ervaring met kinderen met een migratieachtergrond of met kinderen uit dezelfde cultuur of taal.

Medicijnen

Als een ongedocumenteerd kind medicijnen nodig heeft, mogen deze hem niet geweigerd worden. Medicijnen kunnen vaak alleen verkregen worden op recept. Het is dus nodig om eerst een verwijsbrief te halen bij de huisarts of het ziekenhuis.

De apotheek kan de kosten terugkrijgen van het CAK, indien de ouders die niet kunnen betalen. De apotheek vraagt wel altijd een eigen bijdrage van 5 euro per geneesmiddel.

Het is belangrijk dat de medicijnen worden opgehaald in een apotheek die een contract heeft met het CAK, alleen die apotheken krijgen hun kosten vergoed. Als er bijvoorbeeld in het weekend of 's nachts acuut medicijnen nodig zijn, dan kan er naar elke apotheek worden gegaan. Als de apotheek geen contract heeft met het CAK, dan kunnen de kosten alsnog vergoed worden. Daarvoor moet de apotheker de nota indienen bij een apotheek die wél een contract heeft. Die kan de nota dan vervolgens doorsturen naar het CAK.

Langdurige zorg (Wlz-zorg)

Als iemand hulp of verpleging nodig heeft bij een langdurige ziekte of handicap en daarvoor bijvoorbeeld moet worden opgenomen in een ziekenhuis, gehandicapteninstelling, verpleeghuis of psychiatrische instelling, dan worden de kosten hiervan vergoed door de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit geldt ook voor ongedocumenteerde kinderen die Wlz-zorg nodig hebben.

 

Wlz-zorg wordt verleend nadat het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) een indicatie heeft afgegeven dat, en hoeveel, Wlz-zorg er nodig is. Met deze indicatiestelling kan er dan naar een instelling worden gegaan waar Wlz-zorg verleend wordt.

 

Het is belangrijk dat het kind hulp krijgt bij een Wlz-instelling waar het CAK een contract mee heeft gesloten en niet bij een individuele zorgverlener.

Fysiotherapie

Ongedocumenteerde kinderen hebben recht op alle zorg die valt in het basispakket van de Zorgverzekeringswet. Per jaar worden er maximaal negen fysiotherapiebehandelingen vergoed door het CAK. 

Logopedie

Als ongedocumenteerde kinderen problemen hebben met de spraakfunctie of het spraakvermogen kan een logopedist helpen. Voor logopedie is een verwijsbrief van een huisarts nodig. Pas als de arts vindt dat het gaat om een medisch noodzakelijk probleem waarbij logopedie verbetering kan brengen, zal hij doorverwijzen. Het ongedocumenteerde kind komt niet in aanmerking voor een behandeling bij dyslexie of bij een taalachterstand als gevolg van  een andere moedertaal, ook niet als daardoor de ontwikkeling van het kind op school of in de maatschappij wordt gehinderd. De logopedist kan de gemaakte kosten vergoed krijgen van het CAK.

Ergotherapie

Als iemand moeite heeft met dagelijkse zaken zoals boodschappen doen, aankleden of autorijden, kan een ergotherapeut uitkomst bieden. Een ergotherapeut helpt door middel van oefeningen en coaching om praktische belemmeringen zoveel mogelijk te verminderen. Ook ongedocumenteerde kinderen kunnen naar een ergotherapeut als dit helpt om beter te functioneren. Per jaar worden er maximaal tien behandeluren vergoed door het CAK.

Dieetadvisering

Ongedocumenteerde kinderen mogen voor maximaal drie uur per jaar gebruikmaken van dieetadvisering. De dieetadviseur kan de gemaakte kosten vergoed krijgen van het CAK.

Hulpmiddelen

Als een kind een ongeluk of handicap heeft (gehad), kunnen er soms hulpmiddelen, zoals een rolstoel, verband of krukken, nodig zijn. Pas met een verwijsbrief van de huisarts waarin staat dat de hulpmiddelen noodzakelijk zijn, kan er contact worden opgenomen met een leverancier van hulpmiddelen. Het is dan belangrijk dat de hulpmiddelen worden aangevraagd bij een organisatie die een contract heeft afgesloten met het CAK, alleen die organisaties krijgen namelijk hun kosten (deels) vergoed.

Seksuele gezondheidszorg

De anticonceptiepil wordt door de huisarts voorgeschreven en valt onder bij jongeren tot en met 18 jaar onder de Zorgverzekeringswet. Ongedocumenteerde jongeren hebben ook toegang tot de anticonceptiepil, deze valt onder dezelfde regeling als medicijnen. 

 

Ook kan er bij de huisarts of GGD (gratis en anoniem) getest worden op een SOA.

Plastische chirurgie

Bij bepaalde aandoeningen of ziektes, opgenomen in een lijst in artikel 2.4, lid 1 sub b Besluit Zorgverzekering, valt plastisch-chirurgische behandeling ook onder medisch noodzakelijke zorg.

 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee