Scroll down

Alternate Text
News banner

Betere verankering internationaal kinderrechtenkader in wetsvoorstel leerrecht noodzakelijk

Kamerlid Paul van Meenen heeft namens D66 het ‘Wetsvoorstel invoering leerrecht’ neergelegd ter consultatie. Het wetsvoorstel heeft tot doel om de wettelijke basis van het leerrecht te verankeren en te versterken. Het wetsvoorstel beperkt daartoe de gronden waarop een vrijstelling van de leerplicht op grond van artikel 5 onder a Leerplichtwet (Lpw) kan worden verleend. Defence for Children heeft hier via de internetconsultatie op gereageerd en merkt op dat het voorstel vragen oproept en tot zorgen leidt. Defence for Children benadrukt dat het noodzakelijk is dat het internationale kinderrechtenkader voor het recht op (inclusief) onderwijs bij de verankering van het leerrecht een centrale positie krijgt, dat ontbreekt in het huidige wetsvoorstel.  

Inclusief onderwijs

Het verankeren van het leerrecht is essentieel voor het realiseren van een inclusief onderwijssysteem. Hoewel met dit wetsvoorstel wordt beoogd om aan de verdragsrechtelijke verplichtingen op grond van artikel 24 VN-Mensenrechtenverdrag Handicap - waarin het recht op inclusief onderwijs is neergelegd - te voldoen, kan het wetsvoorstel tot problemen leiden nu de drempel voor vrijstelling van de leerplicht wordt verhoogd zonder dat er aan het onderwijs extra middelen worden geboden om kinderen daadwerkelijk een geschikte plek op school te bieden. Defence for Children is van mening dat dit in de praktijk tot problemen kan leiden waar het kind de dupe van wordt. Het is risicovol om enkel wetgeving over de toegang tot het onderwijs te wijzigen. Het onderwijsveld zelf, inclusief de wetgeving daaromtrent, dient inclusief te worden.

De rol van de jeugdarts

Defence for Children vindt het positief dat de jeugdarts wordt betrokken bij de beoordeling van de ontplooiings- en ontwikkelingsmogelijkheden van het kind. Wij vragen ons daarentegen wel af of de jeugdarts met onderhavig wetsvoorstel niet een te grote rol en verantwoordelijkheid krijgt toebedeeld. Daarnaast vindt Defence for Children dat de Memorie van Toelichting bij het concept wetsvoorstel tal van vragen oproept over de verschillende taken van de jeugdarts. Hoe verhoudt zich bijvoorbeeld de rol van de jeugdarts tot het feit dat de beslissing over toelating tot school wordt genomen door het schoolbestuur. Kunnen jeugdartsen iets zeggen over aanpassingen op school en kan van hen worden verlangd dat zij op de hoogte zijn van alle ontwikkelen binnen het onderwijs?

Verankering rechtspositie kinderen

Defence for Children wijst op het feit dat de rechtspositie van kinderen niet goed is verankerd in onderhavig wetsvoorstel. Er wordt onvoldoende aandacht besteed aan de rechten en de belangen van het kind. Kinderen zijn volgens het VN-Kinderrechtenverdrag zelfstandig drager van het recht op onderwijs. Het wetsvoorstel en de toelichting hierop focussen met name op de rol van de jeugdarts, maar gaan niet uitdrukkelijk in op de rechten van kinderen en de rechtswaarborgen die hieruit voortvloeien.

Meer informatie

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Zorgelijke bevindingen in de Staat van het Onderwijs 2023

Op 10 mei verscheen de Staat van het Onderwijs van de Onderwijsinspectie. Het rapport laat zien dat gelijke kansen in he…


Lees meer

Werkagenda inclusief onderwijs niet conform verdragsverplichtingen

Op woensdag 5 april jl debatteerde de Tweede Kamer over passend en inclusief onderwijs. De Tweede Kamer is kritisch op h…


Lees meer

College oordeelt in zaak thuiszittend kind met handicap

In een recente uitspraak oordeelt het College voor de Rechten van de Mens dat een scholenstichting een verboden ondersch…


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee