Scroll down

Alternate Text
News banner

Onderwijsraad adviseert regering richting inclusief onderwijs te bewegen

De Onderwijsraad, het onafhankelijke adviescollege over onderwijs van de regering en het parlement, heeft op 23 juni het advies ‘Steeds inclusiever’ uitgebracht. Minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media heeft hierom gevraagd in aanloop van de evaluatie van de Wet passend onderwijs in 2020. De Onderwijsraad geeft in het advies aan dat de samenleving de opdracht heeft mensen met een beperking ondersteuning te bieden en toe te rusten, zodat ze kunnen meedoen. Hoewel inclusie van mensen met een beperking een plaats heeft gekregen in verschillende internationale Verdragen, waaronder het VN-Kinderrechtenverdrag en het VN-Mensenrechtenverdrag Handicap, vallen mensen met een beperking volgens de Onderwijsraad in de praktijk nog vaak buiten de boot. Defence for Children is verheugd over dit advies. Het onderwijssysteem kan en moet inclusiever. 

Naar inclusiever onderwijs

De Onderwijsraad spreekt over inclusiever onderwijs als stip aan de horizon om naar toe te werken. Onder inclusiever onderwijs wordt thuisnabij onderwijs verstaan waar leerlingen met een beperking de benodigde ondersteuning krijgen en onderwijs volgen samen met leerlingen zonder een beperking. De Onderwijsraad geeft hiermee een opdracht aan alle scholen om klaar te staan voor kinderen met een beperking. De rijksoverheid dient regelgeving, bekostiging en toezicht in lijn te brengen met de doelen van inclusiever onderwijs. De beleidsverandering die de Onderwijsraad adviseert zal tijdens de evaluatie van het passend onderwijs meegenomen moeten worden.

Drie aanbevelingen Onderwijsraad

De beleidsverandering ten gevolge waarvan alle scholen klaar moeten staan voor kinderen met een beperking, dient door drie aanbevelingen van de Onderwijsraad gerealiseerd te worden. Het begint met het waarborgen van ondersteuning en toerusting op alle scholen. De raad adviseert de overheid een landelijke norm voor lichte ondersteuning en toerusting te laten ontwikkelen die wettelijk wordt vastgelegd, periodiek geëvalueerd en indien mogelijk wordt verhoogd. Verder adviseert de Onderwijsraad onderwijsvormen dichter bij elkaar te brengen, bijvoorbeeld door ze onder één locatie onder te brengen. Tot slot zal bekostiging, toezicht en regelgeving in lijn met de doelen van inclusiever onderwijs gebracht moeten worden. De Onderwijsraad stelt dat in het huidige stelsel deze factoren niet dusdanig zijn georganiseerd dat alle scholen klaarstaan voor leerlingen met een beperking.

Recht op inclusief onderwijs voor alle kinderen

De Onderwijsraad richt zich in het advies specifiek op leerlingen met een beperking. Leerlingen die om een andere reden dan een beperking extra aandacht en begeleiding nodig hebben, behoren niet tot de doelgroep van inclusiever onderwijs, zo stelt de Onderwijsraad. Defence for Children wijst op het feit dat het belangrijk is dat onderwijs voor alle kinderen inclusief is. Het recht op inclusief onderwijs geldt voor ieder kind, ongeacht de ondersteuningsbehoefte.

Meer informatie

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Kinderombudsman roept Nederlandse staat op inclusief onderwijs na te streven

In het rapport ‘Van passend naar inclusief’ van de Kinderombudsman geven kinderen en jongeren met een ondersteuningsbeho…


Lees meer

Evaluatie passend onderwijs het moment om te kiezen voor inclusief onderwijs

Sinds de invoering van het passend onderwijs staan nog steeds veel kinderen aan de zijlijn. Ze zitten bijvoorbeeld noodg…


Lees meer

Passend onderwijs geen oplossing volgens onderzoeksrapport

Na vijf jaar evaluatieonderzoek naar passend onderwijs is op 27 mei het eindrapport van het Nederlands Regieorgaan Onder…


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee