Scroll down

Alternate Text
News banner

Ongekend onrecht voor asiel- en migrantenkinderen

Op de kinderrechtenhelpdesk van Defence for Children zien wij veel kinderen die slachtoffer zijn van een rigide en onrechtvaardig systeem. In procedures over verblijfsrecht van kinderen wordt niet of nauwelijks naar hun belangen gekeken. Als de belangen van een individueel kind al naar voren komen in een besluit van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) dan moeten deze belangen het vaak afleggen tegen een algemeen belang van een restrictief migratiebeleid. De rechter heeft vervolgens weinig mogelijkheden om de overheid te toetsen. Meer dan eens worden kinderen hierdoor beschadigd of ernstig in hun ontwikkeling bedreigd.

Door een rigide en uiterst formalistische opstelling van overheidsorganen zien we onnodig lange procedures, kinderen die worden teruggestuurd naar landen waar ze nog nooit geweest zijn en kinderen die worden geschaad in hun ontwikkeling of steeds verder in de put komen te zitten.

Beschadiging van kinderen

Afgelopen zomer werd Nederland opgeschrikt door de dood van de Syrische jongen Ali (13). In zijn procedure is keer op keer gewaarschuwd dat de psychische gesteldheid van Ali grote zorgen baart. De IND blijft keer op keer vasthouden aan het standpunt dat de dienst op grond van het beleid formeel niet verplicht is om in de asielprocedure de psychische gesteldheid van Ali te onderzoeken.

Hierin werd de uitvoeringsinstantie gesteund door de hoogste rechter de Raad van State die dit oordeel op formele gronden in stand liet.

Ervaringen op de Kinderrechtenhelpdesk

De situatie van Ali staat niet op zichzelf. Onlangs constateerde het Europese Hof van Justitie nog dat het Nederlandse beleid voor alleenstaande vluchtelingenkinderen ertoe leidt dat ‘kinderen in een situatie van grote onzekerheid terecht komen met betrekking tot hun juridische status en toekomst, zoals opleiding, band met pleeggezin of de mogelijkheid om in het desbetreffende land te blijven.‘

Sander Schuitemaker, juridisch adviseur kinderrechten en migratie

“De menselijke maat moet terug in het Vreemdelingenrecht, fundamentele herbezinning is nodig. Vanuit kinderrechtenperspectief roepen wij op om het belang van het kind op te nemen in de Vreemdelingenwet. Ook moet er meer ruimte in de wet en in het beleid komen om in individuele zaken af te wijken van rigide regelgeving om recht te kunnen doen aan de bijzondere omstandigheden in zaken van individuele kinderen.”

Op de Kinderrechtenhelpdesk van Defence for Children worden met regelmaat zaken onder de aandacht gebracht van kinderen bij wie sprake is van ernstig psychisch lijden, ook zien we veel zaken waar een strikt formele opstelling van de overheid ertoe leidt dat kinderen niet in Nederland mogen blijven, niet herenigd kunnen worden met gezinsleden, kinderen die langdurig in grote onzekerheid verkeren en waar ten onrechte geen onderzoek wordt gedaan naar hun situatie of kinderen die in armoede leven omdat hun ouders geen verblijfsrecht hebben. Ook de jongerenambassadeurs van Defence for Children hebben aan den lijve ondervonden wat de gevolgen van onzekerheid over het verblijf kunnen zijn en hebben ervaring met de harde en wantrouwende manier waarop de overheid migrantenkinderen en hun gezinnen benadert. Nazeli (18): "Ik voelde me ongehoord en onbegrepen, ongewild en niet geliefd. Het enige wat ik wilde was leven, leren, ontwikkelen. Simpele dingen als belasting betalen waren voor mij een droom ver in de toekomst. Ik wilde bouwen, bouwen aan de maatschappij waarin ik leefde, maar ik kreeg er de mogelijkheid niet voor, ik wilde laten zien dat ik het waard ben om te mogen blijven terwijl ik niets hoefde te bewijzen. Kinderen zijn de toekomst van onze maatschappij, beschadig ze niet door jezelf op te sluiten voor hun stemmen, luister naar hen en maak keuzes in belang van hen, maak keuzes in belang van onze maatschappij."

Defence for Children herkent dan ook het bredere signaal van een grote groep migratiewetenschappers en de specialistenverenigingen van vreemdelingenadvocaten. Zij stellen dat de menselijke maat in het vreemdelingenrecht, net als in de Toeslagenaffaire, uit het oog is verloren. Er is sprake van ongekend onrecht. Dat onrecht komt voort uit vergelijkbare factoren die speelden in de toeslagenaffaire zoals rigide wetgeving zonder de mogelijkheid om hiervan af te wijken, geïnstitutionaliseerd wantrouwen ten aanzien van een kwetsbare groep, een bestuur dat te weinig oog heeft voor menselijkheid en constant de politieke boodschap hoort dat het beleid restrictief moet zijn, en tot slot een rechterlijke macht die het bestuur de hand boven het hoofd houdt.

Herbezinning

Dat er momenteel wordt nagedacht over vorming van een nieuwe regering biedt kansen voor een fundamentele herbezinning van wetgeving en beleid ten aanzien van migranten. Defence for Children richt zich daarbij als kinderrechtenorganisatie op de verbetering van de positie van kinderen en pleit voor individuele beslisruimte en de vastlegging van het belang van het kind in de wet.

Meer informatie:

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Oproep: Eerste Kamer, stem voor de spreidingswet in het belang van het kind

Op dinsdag 16 juni behandelt de Eerste Kamer de wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen, ook wel …


Lees meer

Conclusie advocaat-generaal Hof van Justitie in zaak over verwesterde meisjes

Op 13 juli 2023 heeft de advocaat-generaal van het Hof van Justitie (Europese Unie), naar aanleiding van vragen van de r…


Lees meer

Nieuw: Taalgids voor kinderen in migratie

Defence for Children heeft een taalgids ontwikkeld voor kinderen in de context van migratie. Vorig jaar publiceerden we …


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee