Scroll down

Alternate Text
News banner

Aparte bepaling voor kinderen noodzakelijk in de Wet DNA onderzoek veroordeelden

In een brief aan de Tweede Kamer (d.d. 3 april 2018) kondigt minister van Justitie en Veiligheid Grapperhaus een wetswijziging aan in de ‘Wet DNA onderzoek bij veroordeelden’. Aanleiding zijn twee uitspraken van het VN-mensenrechtencomité waaruit blijkt dat Nederland bij het afnemen en opslaan van DNA materiaal de rechten van kinderen schendt. De minister wil er voor zorgen dat DNA materiaal van minderjarigen die zijn veroordeeld voor een taakstraf onder de veertig uur, niet meer wordt afgenomen. Tevens wordt de opslagtermijn gehalveerd.

Defence for Children is positief over het voorstel om de wet aan te passen voor kinderen, maar constateert dat de minister voorbij gaat aan een aantal essentiële overwegingen van het VN-Mensenrechtencomité. Het comité stelt niet alleen de proportionaliteit van DNA afname bij minderjarigen ter discussie, maar constateert tevens dat:

  • er geen bezwaar open staat tegen de DNA afname;
  • er geen beroepsmogelijkheid is tegen het opslaan van het DNA profiel;
  • minderjarigen wordt gevraagd akkoord te gaan met de afname, terwijl zij onvoldoende geïnformeerd zijn over hun rechtspositie en de mogelijkheid tot het maken van bezwaar tegen DNA afname door een forensisch politiemedewerker in plaats van een arts.

Het VN-comité benadrukt daarbij dat de belangen van kinderen die met het jeugdstrafrecht te maken hebben een eerste overweging dienen te zijn en dat de privacy van jeugdigen in het strafproces extra beschermd hoort te worden. Het VN-Comité vraagt Nederland om in de wet specifiek aan te geven onder welke omstandigheden de privacy van kinderen geschonden mag worden. Daarbij geldt ook dat er in zaken van kinderen een individuele belangenafweging moet worden gemaakt waarbij rekening wordt gehouden met leeftijd.

Defence for Children vraagt de regering om de uitspraak volledig over te nemen en een aparte bepaling voor kinderen in de wet op te nemen die in lijn is met het VN-Kinderrechtenverdrag en het BUPO-verdrag.

Meer informatie:

Gerelateerde artikelen

Mensenrechtencomité: Individuele belangenafweging noodzakelijk bij DNA afname kinderen

Het Mensenrechtencomité heeft bepaald dat Nederland de privacy van twee 15-jarige kinderen heeft geschonden als gevolg v…


Lees meer

Onderzoek naar voorlopige hechtenis minderjarigen

Op 27 november is het WODC rapport over voorlopige hechtenis van jeugdigen verschenen. De onderzoekers van de univer…


Lees meer

Vaste plek voor herstelrecht nodig in het jeugdstrafrecht

Op 8 juni vond in de Tweede Kamer een gesprek plaats over het burgerinitiatiefwetsvoorstel ''Herstelgerichte afdoeni…


Lees meer