Scroll down

Alternate Text

Terug naar huis: uithuisplaatsing van kinderen

De uitdaging 

Uit cijfers van het CBS blijkt dat 347.000 kinderen een vorm van jeugdhulp kregen in het eerste halfjaar van 2019. Ruim 19.000 kinderen zijn in een pleeggezin opgenomen. Kinderen mogen niet zomaar uit huis geplaatst worden. Voor de uithuisplaatsing, moet er eerst minder ingrijpende hulp aan ouders en hun kind gegeven worden. Pas als dit onvoldoende blijkt te helpen, kan er gekeken worden naar uithuisplaatsing. Er moet bovendien altijd gewerkt worden aan, waar mogelijk, terugplaatsing van het kind bij zijn of haar ouders. Deze rechten zijn vastgelegd in het VN-Kinderrechtenverdrag, maar worden in de praktijk niet altijd nageleefd.

Defence for Children ontvangt via de Kinderrechtenhelpdesk zorgelijke signalen die de terugplaatsing van het kind bemoeilijken. Twee signalen die (mogelijk) duiden op een structureel probleem bij uithuisplaatsingen:

1. Kinderen mogen tijdens de eerste fase van hun uithuisplaatsing vaak geen contact hebben met hun ouders: de banden met thuis worden (tijdelijk) afgesneden. Dit kan voor vervreemding, angst en trauma bij het kind zorgen. Dit is in strijd met het VN- Kinderrechtenverdrag; wanneer een kind is gescheiden van zijn ouders, heeft hij of zij recht op contact en omgang, tenzij dit niet in het belang van het kind is.

2. Ouders ontvangen, zowel voor als nadat hun kind uit huis is geplaatst, niet altijd voldoende en/of de juiste hulp en begeleiding. Dit zorgt voor onzekerheid bij de ouder(s) of verzorger(s) en bemoeilijkt het heropnemen van hun taak als opvoeder.

Het project loopt van januari 2020 tot en met december 2020. 

Wat doen we? 

De uitvoering van de uithuisplaatsing van kinderen moet worden verbeterd. Met het project wordt beoogd om beter inzicht te krijgen in de praktijk van de uithuisplaatsingen, grip te krijgen op de knelpunten die het voorkomen van uithuisplaatsing in de weg staan en terugplaatsing na uithuisplaatsing belemmeren en waar nodig verbeterpunten en oplossingsrichtingen in kaart te brengen. Defence for Children richt zich tijdens dit project op kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar die met tussenkomst van een kinderrechter gedwongen uit huis zijn geplaatst, op ouders van wie hun kinderen uit huis zijn geplaatst en op professionals zoals hulpverleners en pleegzorgmedewerkers.

Hiertoe worden de volgende activiteiten uitgevoerd:

  • Juridische analyse van internationale en nationale wet- en regelgeving.
  • Interviewstudie onder kinderen en ouders.
  • Enquête uitzetten onder (jeugd)professionals. 

De uitkomsten van deze activiteiten worden voorgelegd aan een brede groep professionals tijdens een reflectiesessie en worden gepubliceerd in een onderzoeksrapport.

Resultaten 

Het eindresultaat is een onderzoeksrapport met daarin een verbeterplan dat wordt ingezet in de lobby ter verbetering van jeugdhulp en pleegzorg.

Impact 

Er is meer aandacht voor de rechten van kinderen die uit huis zijn geplaatst. De bevindingen van het onderzoek worden in de lobby gebruikt om te pleiten om het aantal uithuisplaatsingen te verminderen en terugplaatsing van kinderen te bevorderen.

Samenwerking

Defence for Children stelt voor het onderzoek een begeleidingscommissie samen en werkt samen met Jongwijs, een netwerk van jongeren en jongvolwassenen met ervaring in een pleeggezin, gezinshuis of jeugdzorgboerderij.

Financiering

Het project wordt gefinancierd door Stichting Kinderpostzegels Nederland.

Cijfers

Uit cijfers van het CBS blijkt dat in het eerste half jaar van 2019:

- 347.000 kinderen een vorm van jeugdhulp hebben gekregen.

- Ruim 19.000 kinderen in een pleeggezin zijn opgenomen.

- Ruim 4.000 kinderen gezinsgerichte jeugdhulp (waaronder opvang in gezinshuizen) hebben ontvangen.

- Pleegzorgtrajecten duren in deze periode gemiddeld 815 dagen.

Meer weten? 

Wilt u meer weten over dit project? Neem dan contact op met:

Chantal Roso 

Telefoon: 071 5160980

STUUR EEN EMAIL 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee