© Powered by SiteSpirit

 

logo_DFC_03.png 


Kinderprostitutie en kinderhandel

Het voor prostitutie aanbieden van minderjarigen door derden wordt in Nederland altijd gezien als kinderhandel. Kinderhandel betreft alle acties met betrekking tot de werving, overbrenging, huisvesting en uitoefening van controle over een minderjarige met het oog op uitbuiting. Uitbuiting omvat tenminste uitbuiting van een ander in de prostitutie, andere vormen van seksuele uitbuiting, gedwongen of verplichte arbeid of diensten, slavernij en met slavernij of dienstbaarheid te vergelijken praktijken, of orgaantransplantatie. Ook wanneer er geen dwang in het spel is en betalingen worden gedaan of beloningen worden gegeven aan een minderjarige om instemming voor de uitbuiting te verkrijgen, is het volgens de Nederlandse wetgeving kinderhandel. Bekijk een filmpje over kinderhandel.    


Kinderhandel in Nederland

Na drugs en wapenhandel is mensenhandel de grootste en snelst groeiende vorm van criminaliteit ter wereld. Handel in minderjarigen komt overal ter wereld voor, ook in Nederland. CoMensha is het Coördinatiecentrum Mensenhandel en registreert het aantal slachtoffers van mensenhandel in Nederland. In 2015 registreerde Comensha 291 minderjarige slachtoffers van mensenhandel, 76% daarvan was vrouw. Van de vrouwelijke slachtoffers waren 58 via loverboytechnieken in de prostitutie gebracht. Het fenomeen loverboy valt onder binnenlandse mensenhandel. Loverboys zijn mensenhandelaren die jonge vrouwen en/of mannen doelbewust emotioneel afhankelijk maken door (de belofte van) het aangaan van een liefdesrelatie en hen vervolgens – via dwang, (dreiging met) geweld, afpersing, fraude, misleiding, misbruik maken van omstandigheden – uit te buiten, veelal in de prostitutie.


Wat doet Defence for Children-ECPAT?

TBS1.jpg

Via de Helpdesk geeft Defence for Children-ECPAT juridisch advies aan minderjarige slachtoffers van mensenhandel en hun zorgverleners, en ondersteunt advocaten in verblijfsrechtprocedures van buitenlandse minderjarige slachtoffers van mensenhandel. Samen met UNICEF voert Defence for Children-ECPAT lobby voor een betere bescherming en rechtspositie van minderjarige slachtoffers van mensenhandel en publiceert ieder jaar het Jaarbericht met de stand van zaken en ontwikkelingen hieromtrent.

Met het Europese project ReAct: Reinforcing Assistance for Children victims of Trafficking versterken we in vijf Europese landen de kinderrechtelijke kennis van hulpverleners die te maken krijgen met minderjarige slachtoffers van uitbuiting, zodat deze kwetsbare groep kinderen beter beschermd wordt.


Aanpak kinderhandel in Nederland

De Nederlandse overheid neemt diverse juridische en andere maatregelen om kinderen beter te beschermen tegen handel en seksuele uitbuiting. Zo is er bijvoorbeeld een Plan van Aanpak opgesteld om loverboys tegen te gaan en worden mensenhandelzaken sinds januari 2013 door gespecialiseerde rechters behandeld. In 2014 veroordeelde het OM een record aantal van 242 verdachten wegens mensenhandel. Toch maakt Defence for Children - ECPAT zich zorgen over de capaciteit van politie en justitie voor de aanpak van mensenhandel, zoals beschreven in het onderzoek Kinderhandel in Nederland. Ook is er reden tot zorg over het beperkte en versnipperde aanbod aan hulpverlening, aangezien er slechts enkele zorginstellingen zijn die specifieke kennis in huis hebben voor de opvang van minderjarige slachtoffers van seksuele uitbuiting.

Geen enkele instantie kan zelfstandig de handel van kinderen voor seksuele doeleinden effectief bestrijden. Politie, Openbaar Ministerie, de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel, de Kinderbescherming, hulpverlenende instellingen, onderwijs, jongerenwerk en andere organisaties vormen een keten en moeten samen een sluitende aanpak vormen gericht op preventie, signalering, hulpverlening, opsporing en vervolging. Over de aard, omvang en aanpak van mensenhandel in Nederland  brengt de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen een jaarlijkse rapportage uit.

Omdat kinderhandel vaak over de grenzen plaatsvindt, is internationale samenwerking van groot belang bij de bestrijding ervan. De Task Force Aanpak Mensenhandel heeft de internationale samenwerking als één van de speerpunten aangemerkt in het Plan van Aanpak voor 2011-2014. Het termijn van de Taskforce is verlengd tot 2017.


Buitenlandse minderjarige slachtoffers van mensenhandel

Buitenlandse minderjarige slachtoffers van mensenhandel vormen een extra kwetsbare groep omdat zij vaak geen verblijfsvergunning hebben. Zij kunnen gebruik maken de Verblijfsregeling Mensenhandel (voorheen de B9-regeling) zoals vastgelegd in hoofdstuk B8, paragraaf 3 van de Vreemdelingencirculaire. Deze regeling biedt slachtoffers en getuigen van mensenhandel een tijdelijk recht op verblijf met opvang, onderdak, medische bijstand, rechtshulp, levensonderhoud en het recht om te werken. Deze regeling biedt volgens Defence for Children - ECPAT echter geen structurele zekerheid. Dit komt omdat het verblijfsrecht, en dus ook de hulp en bijstand, is gekoppeld aan de bereidheid van het slachtoffer mee te werken aan het strafrechtelijk onderzoek. Tevens is de duur van het verblijfsrecht afhankelijk van het verloop van het strafproces. Dit is in strijd met de normen uit het VN-Kinderrechtenverdrag, de Verdragen van de Raad van Europa en de Europese Richtlijn Mensenhandel. Ook de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen deed aanbevelingen voor een kindgericht beschermingssysteem voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen.


Nederlandse wetgeving mensenhandel

man achter tralies.jpg

Het voor prostitutie aanbieden van minderjarigen door derden wordt volgens de Nederlandse wetgeving altijd gezien als mensenhandel. Daarvoor is geen dwang vereist. Ook hoeft de dader niet op de hoogte geweest te zijn van de minderjarigheid van het slachtoffer. De maximum straf voor mensenhandel is twaalf jaar. Wanneer een slachtoffer de leeftijd van zestien jaar nog niet heeft bereikt, is er sprake van een strafverzwarende omstandigheid. De maximale straf wordt dan verhoogd naar vijftien jaar. Defence for Children - ECPAT heeft bij de Nederlandse overheid aangedrongen om deze strafverzwarende omstandigheid ook te laten gelden voor kinderen van zestien en zeventien jaar. Een meerderheid van de Tweede Kamer deelde die mening en stemde op 2 april 2013 in met een wetswijziging hiervoor.


Internationale verdragen en richtlijnen

 • Het VN Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK, 1989) (artikel 34 en artikel 35);
 • Het Facultatief Protocol inzake de verkoop van kinderen, kinderprostitutie en kinderpornografie (FP34, 2000) (Klik hier voor een handleiding bij het protocol);
 • Het Protocol inzake de preventie, bestrijding en bestraffing van mensenhandel, in het bijzonder vrouwenhandel en kinderhandel, ter aanvulling van het VN-Verdrag inzake Grensoverschrijdende Georganiseerde Misdaad (Palermo Protocol, 2000);
 • Het Verdrag van de Raad van Europa inzake bestrijding van mensenhandel (Europees Mensenhandelverdrag 2005);
 • Het Verdrag van de Raad van Europa ter bescherming van kinderen tegen seksueel misbruik en seksuele uitbuiting (Verdrag van Lanzarote, 2007);
 • Het Verdrag betreffende het verbod op en de onmiddellijke actie voor uitbanning van de ergste vormen van kinderarbeid (ILOVerdrag 182, 1999);
 • Richtlijn inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de bescherming van slachtoffers daarvan (Richtlijn mensenhandel 2011/36/EU – 2011);
 • Richtlijn ter bestrijding van seksueel misbruik, seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie (Richtlijn 2011/92/EU – 2011);
 • Richtlijn betreffende een tijdelijke verblijfstitel voor slachtoffers van mensenhandel die samenwerken met de autoriteiten (Richtlijn verblijfsrecht slachtoffers mensenhandel 2004/81/EG – 2004);
 • Richtlijn tot vaststelling van minimumnormen voor de opvang van asielzoekers in de lidstaten (Opvangrichtlijn 2003/9/EG – 2003);
 • Richtlijn over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (Terugkeerrichtlijn 2008/115/EG – 2008).

Deel via:


DEFENCE FOR CHILDREN WORDT ONDERSTEUND DOOR:

NPL logo 2013 .png
ministerie.png
Plan.jpg
kinderpostzegels.png
unicef.png
ministerie2.png
Save the Children logo vierkant 2.jpg
1.png
logo EU.jpg

Volg ons
Twitter Facebook RSS
Anbi CBF

Ik blijf hier! - Teken de petitie!

20160425_1230_DC_Campagne_Popup(1).jpg