© Powered by SiteSpirit

 

logo_DFC_03.png 


Reactie regeerakkoord

11 oktober 2017          


spelende kinderen .jpg

"Het nieuwe kabinet heeft verontrustend weinig oog voor de belangen van kinderen in Nederland. Structurele maatregelen om de oorzaken van armoede onder kinderen aan te pakken, ontbreken, evenals het recht voor kinderen om zelf een stem te hebben in besluiten die hen aangaan. Kinderen van asielzoekers komen volledig in de kou te staan en kunnen bijvoorbeeld niet rekenen op de holle regeling van het Kinderpardon. Ook op het gebied van jeugdhulp, kindermishandeling en ontwikkelingssamenwerking bestaan grote zorgen".

Dat zegt directeur Aloys van Rest van Defence for Children in een eerste reactie op het regeerakkoord.

Defence for Children vraagt het kabinet met klem het invoeren van een kinderrechtentoets bij het vormen en herzien van beleid als startpunt te nemen. De coalitiepartners moeten erop toezien dat de komende jaren concreet handen en voeten wordt gegeven aan het belang van kinderen, en hier in de politieke praktijk voortdurend aandacht voor vragen.

"Het is essentieel dat de rechten van kinderen, zoals vastgelegd in het VN-Kinderrechtenverdrag, leidend worden in wetgeving, beleid en praktijk. Dit regeerakkoord is een fatsoenlijk land als Nederland onwaardig.  Zeker in een tijd van economische groei, zou je verwachten dat we investeren in kinderen.", aldus Aloys van Rest.


Reactie per thema

1.    Ratificatie Facultatief Protocol Klachtenprocedure IVRK 

Er ontbreekt een standpunt over de Klachtenprocedure bij het VN-Kinderrechtenverdrag (Facultatief Protocol 3), terwijl ratificatie hiervan de hoogste prioriteit zou moeten hebben. Het is essentieel dat de stem van kinderen serieus wordt genomen en dat zij dus zelf kunnen klagen bij het VN-Kinderrechtencomité over schendingen van hun rechten.

2.    Armoede onder kinderen in Nederland
Het Regeerakkoord besteedt aandacht aan de vrijgemaakte miljoenen voor de bestrijding van armoede onder kinderen in Nederland. Hoewel Defence for Children deze – vaak in natura – regelingen geheel ondersteunt, zijn het geen maatregelen die de structurele oorzaken van armoede aanpakken. Kinderen hebben nog altijd geen rechtstreekse toegang tot sociale zekerheid, nu het voorbehoud van Nederland bij artikel 26 van het VN-Kinderrechtenverdrag dit verhindert. Het Regeerakkoord gaat geheel voorbij aan deze problematiek en noemt enkel een aantal maatregelen die kinderen in staat stellen mee te doen met hun leeftijdsgenoten.

3.    Participatie
In lijn met artikel 12 van het VN-Kinderrechtenverdrag hebben kinderen het recht mee te denken en te doen als het gaat om zaken die mogelijk hun leven beïnvloeden. Kinderen moeten worden betrokken bij alle besluiten die hen direct aangaan. De Rijksoverheid is verplicht te zorgen voor voldoende expertise bij professionals om dit te faciliteren. Kinder- en jongerenparticipatie komt niet voor in het Regeerakkoord. Er is dan ook een wereld te winnen waar het gaat om het laten participeren van kinderen bij de formulering van jeugdbeleid, wet- en regelgeving.

4.    Kindermishandeling

Geweld tegen kinderen blijft in Nederland een ernstig probleem. Ieder jaar worden 118.000 kinderen slachtoffer van mishandeling. Het is dan ook positief dat het nieuwe Kabinet landelijk beleid wil op het voorkomen van 'vechtscheidingen'. Ook komt er meer aandacht voor vroegtijdige signalering en open gesprekken over kindermishandeling en wordt de forensische kennis op het terrein van kindermishandeling versterkt. Echter, dit is niet voldoende. Defence for Children pleit voor een nationaal actieplan en een integrale aanpak. Er moet een een landelijk orgaan voor de aanpak van kindermishandeling komen. Het is van groot belang dat de kinderen die het betreft tijdig worden geholpen en gespecialiseerde hulp krijgen als dat nodig is. Grote regionale verschillen in de aanpak van kindermishandeling moeten worden voorkomen. Bovendien vereist de aanpak van kindermishandeling multisectorale en multidisciplinaire samenwerking. Niet alleen door de professionals die direct werken met kinderen, maar ook tussen ministeries en afdelingen binnen een gemeente.    

5.    Onderwijs
Defence for Children is verheugd met het gegeven dat het nieuwe Kabinet meer geld uittrekt voor verbeteringen in het onderwijs. Het is van groot belang dat leerkrachten in staat worden gesteld om ieder kind in de klas de aandacht te geven die het nodig heeft. Het stemt dan ook positief dat er meer geld komt om de werkdruk in het primair onderwijs te verminderen en maatregelen als het aanstellen van meer onderwijsondersteunend personeel en klassenverkleining mogelijk te maken. Ook is het goed dat de regering laat onderzoeken op welke wijze het internationale recht op onderwijs ook in de Nederlandse wet vastgelegd kan worden. Onderwijs is immers een fundamenteel mensenrecht, dat geldt voor ieder kind in Nederland. Op grond van het VN-Kinderrechtenverdrag moeten de belangen van het kind en zijn of haar kansen op een zo volledig mogelijke ontwikkeling en ontplooiing vooropstaan bij de toegang tot onderwijs. Dit is in het huidige systeem in Nederland echter lang niet altijd het geval. Het VN-Kinderrechtencomité heeft in 2015 al specifieke zorgen geuit over het gebrek aan inclusie van kinderen met een beperking en de regering opgeroepen om inclusief onderwijs te bevorderen.1 Ook het VN-Gehandicaptenverdrag dat door Nederland in 2016 is geratificeerd verplicht de regering stappen te zetten naar een inclusief onderwijssysteem. Defence for Children roept de regering dan ook met klem op om het leerrecht te verankeren in wetgeving en beleid op een wijze die gebaseerd is op gelijke kansen en overeenstemt met het internationale verdragsrecht.

6.    Toegang tot en kwaliteit van Jeugdhulp
Mede door de decentralisatie in 2015 blijven er grote zorgen omtrent de toegang tot en kwaliteit van jeugdhulp. Wachtlijsten, een gebrek aan specialistische zorg en een tekort aan budget voor jeugdhulp zijn terugkerende problemen. In het Jaarbericht Kinderrechten 2017 wees Defence for Children er al op dat de overheid en gemeenten moeten zorgen voor een passend aanbod en gelijke toegang tot en kwaliteit van jeugdhulp. Het ontbreken van heldere cijfers over het aantal uithuisplaatsingen blijft een belangrijk zorgpunt. Positief is dat het nieuwe Kabinet voornemens is knelpunten in de jeugdhulp aan te pakken, de transformatie van de jeugdhulp financieel blijft ondersteunen en dat er extra aandacht is voor pleegzorg en ondersteuning van ouders bij de opvoeding.

7.    Jeugdstrafrecht

De afgelopen jaren is het jeugdstrafrechtssysteem verbeterd. Het aantal kinderen dat in justitiële jeugdinrichtingen verblijft is gedaald. Het recht op een advocaat heeft de positie van kinderen die in aanraking komen met het strafrecht versterkt. Toch is er nog een flinke slag nodig om te komen tot een kindgericht systeem. De structurele financiering voor mediation in (jeugd)strafzaken is met de komst van het nieuwe kabinet onzeker geworden. Daarbij dient het wetsvoorstel herstelgerichte afdoening op de agenda te komen staan in het moderniseringsproces strafvordering.

Zorgelijk is het te hoge aantal inverzekeringstellingen van minderjarigen en het op grote schaal verzamelen van strafrechtelijke gegevens over minderjarigen die vervolgens jarenlang worden bewaard. In een coalitie met D66, een van de partijen die zich zeer stevig uitsprak voor verbeteringen op het gebied van jeugdstrafrecht (combinatie van preventie en hulp bij een snelle terugkeer naar de maatschappij), zijn de voorgestelde maatregelen in het regeerakkoord zeer matig.  In het kader van het moderniseringsproces strafvordering is veel meer aandacht nodig voor de rechtspositie van minderjarigen.

8.    Kinderrechten en vreemdelingenbeleid
Het vreemdelingenbeleid is een onderwerp waarop veel verdeeldheid bestaat, ook onder de coalitiepartners. Dit is volgens Defence for Children goed terug te zien in het Regeerakkoord. De regerende partijen hebben nagelaten het belang van het kind een kenbare plaats toe te kennen in de Vreemdelingenwet.

9.    Kinderpardon
Het is onverteerbaar dat het nieuwe Kabinet niet voornemens is het Kinderpardon aan te passen. Op dit moment wordt 98% van de aanvragen voor het Kinderpardon afgewezen. Honderden kinderen verblijven alweer meer dan negen jaar in onzekerheid. Dat de formerende partijen nu doen alsof deze kinderen niet bestaan, en het probleem doorschuiven, is onverteerbaar. Vóór de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 was er een meerderheid om het Kinderpardon aan te passen. Meer dan 300 burgemeesters tekenden voor een eerlijk Kinderpardon. Het is bijzonder treurig dat de formerende partijen op dit punt niet tot overeenstemming zijn gekomen. Nederland blijft onschuldige kinderen uitzetten en handelt met deze praktijk in strijd met het VN-Kinderrechtenverdrag. Defence for Children zal ook de nieuwe regering voortdurend blijven aanspreken op haar verantwoordelijkheid voor deze groep kinderen. De oplossing hoeft niet de naam 'kinderpardon' te dragen.

10.    Uitbuiting
Het is positief dat in het regeerakkoord veel aandacht wordt gegeven aan mensenhandel. De focus ligt echter met name op uitbuiting van prostitutie. Het is belangrijk dat er aandacht is voor andere vormen van uitbuiting, zoals criminele uitbuiting dat we de afgelopen jaren steeds meer zien bij kinderen.

In het regeerakkoord staat niets over de bescherming van buitenlandse minderjarige slachtoffers van mensenhandel. Buitenlandse minderjarige slachtoffers van mensenhandel worden op dit moment in Nederland onvoldoende beschermd, terwijl juist deze groep kinderen zo kwetsbaar is. De speciale verblijfsregeling voor slachtoffers mensenhandel wordt maar zelden aan kinderen verleend (sinds 2013 aan 10 kinderen per jaar). Deze regeling is niet ingericht op kinderen. Zowel Defence for Children-ECPAT en UNICEF Nederland (2013) als de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen (2015) hebben voorstellen gedaan om de verblijfsregeling kindvriendelijk te maken. Tot op heden heeft de overheid deze voorstellen terzijde geschoven. Een kindvriendelijke verblijfsregeling moet worden opgenomen in de nieuwe strategie mensenhandel.

11.    SDG's
De Sustainable Development Goals zijn zeer geschikt als kader voor het bevorderen van kinderrechten. Niet voor niets noemt het regeerakkoord de SDG's als het kader waarbinnen wordt gewerkt aan de bestrijding van de grondoorzaken van armoede en migratie. Het is dan ook essentieel dat er een Nationaal Actieplan komt voor het bekendmaken en implementeren van de SDG's én dat kinderen invloed hebben op het ontwerpen van dit Nationaal Actieplan. Het is daarnaast van groot belang dat het nieuwe Kabinet werkt aan de beschikbaarheid van data over het welbevinden van alle kinderen in het Koninkrijk der Nederlanden.

12.    Internationale samenwerking

Het is teleurstellend dat Nederland het budget voor ontwikkelingssamenwerking niet verhoogt naar het internationaal afgesproken percentage van 0,7% BNI, maar het is goed om te zien dat het kabinet de bezuinigingen van Rutte II enigszins corrigeert. Defence for Children roept op het budget voor ontwikkelingssamenwerking niet oneigenlijk te gebruiken.  Dat wil zeggen: niet voor de opvang van asielzoekers of voor het dekken van veiligheidskosten zoals antiterreurmaatregelen. Het kabinet stelt dat er speciale aandacht zal zijn voor de meest kwetsbaren zoals vrouwen en kinderen. De speerpunten ten aanzien van armoedebestrijding blijven onder meer gericht op seksuele en reproductieve gezondheid, rechten en rechtstaatbevordering. Het is echter onbekend in hoeverre kinderen daar uiteindelijk echt van zullen profiteren. Wij zullen de impact van het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid nauwkeurig blijven volgen.


Deel via:


DEFENCE FOR CHILDREN WORDT ONDERSTEUND DOOR:

NPL logo 2013 .png
ministerie.png
Plan.jpg
kinderpostzegels.png
unicef.png
ministerie2.png
Save the Children logo vierkant 2.jpg
1.png
logo EU.jpg

Volg ons
Twitter Facebook RSS
Anbi CBF

Ik blijf hier! - Teken de petitie!

20160425_1230_DC_Campagne_Popup(1).jpg